Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach

Edukacja włączająca - projekt SCWEW

CO TO JEST SCWEW?

SCWEW to Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą czyli ogólnie mówiąc CENTRA wspierające edukację dla wszystkich - bez barier!!!

CZYM BĘDĄ SPECJALISTYCZNE CENTRA WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ?

Poniżej opisujemy założenia funkcjonowania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW) - nowej placówki, która w założeniach modelu powstanie w systemie oświaty.

W każdym powiecie docelowo ma funkcjonować co najmniej jedno SCWEW (ostateczna liczba SCWEW będzie uzależniona od lokalnych potrzeb).

Rolę SCWEW będą mogły pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, które spełnią określone wymogi dotyczące wyposażenia i przygotowania kadr. Centra te będą mogły również funkcjonować jako samodzielne, nowo tworzone placówki lub stać się SCWEW w wyniku przekształcenia placówki specjalnej. W celu zapewnienia dostępności do usług odpowiadających na potrzeby lokalnego środowiska, SCWEW będą współpracować z lokalnie funkcjonującymi podmiotami (na podstawie umów i porozumień).

Celem SCWEW będzie zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia i jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Oferowane wsparcie będzie ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności, jak i integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego.

Praca lokalnie działających SCWEW będzie monitorowana i wspierana przez Centrum Koordynujące (CK), które będzie funkcjonowało w ORE, będącym placówką podlegającą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Ma to pozwolić na zapewnienie jednolitych standardów pracy SCWEW na terenie kraju, wymianę dobrych praktyk oraz stałe podnoszenia jakości ich usług.

JAKIE BĘDĄ ZADANIA SCWEW?

Do zadań SCWEW ma należeć m.in.:

wspieranie:

  • nauczycieli: doradztwo w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, pomoc w rozwiązywaniu problemowych sytuacji wynikających ze zróżnicowania potrzeb edukacyjnych osób uczących się w placówkach ogólnodostępnych (m.in. poprzez udział w konsultacjach przedszkolnych/szkolnych, instruktaż, wspólne prowadzenie zajęć z nauczycielami, prowadzenie lekcji otwartych, pomoc w opracowaniu programów nauczania, konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli, pomoc w zakresie monitorowania efektów kształcenia i udzielanego wsparcia),
  • kadry kierowniczej przedszkoli i szkół: w zakresie likwidowania barier w zakresie dostępności oraz dostosowania przedszkola/szkoły do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych osób uczących się,
  • osób uczących się: czasowe prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji edukacyjnej, organizacja zajęć wyjazdowych dla osób uczących się z niepełnosprawnością uczęszczających do różnych szkół ogólnodostępnych,
  • rodziców: prowadzenie konsultacji, doradztwa, organizacja grup wsparcia oraz zajęć dla rodziców o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym;

zapewnianie dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz sprzętu specjalistycznego i wyposażenia poprzez:

  • zbieranie zapotrzebowania na wykonanie dostosowań podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do potrzeb osób uczących się,
  • wykonywanie, w współpracy z Krajowym Centrum Koordynacyjnym (CK), dostosowań podręczników oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych w formatach alternatywnych, z uwzględnieniem zasobów dostosowanych podręczników dostępnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej przez CK oraz standardów w zakresie adaptacji,
  • wypożyczanie podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów oraz sprzętu specjalistycznego dla osób uczących się;

działalność informacyjna, edukacyjna i koordynacyjna: opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, realizowanie działań promujących edukację włączającą w społecznościach lokalnych;

współpraca z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia, uczelniami, organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań adresowanych do dzieci i rodzin, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej lub centrami usług społecznych.

Edukacja włączająca - prezentacja czytaj

SCWEW - prezentacja czytaj

AKTUALNOŚCI:

Kampania społeczna i dni edukacji włączającej

Utworzono dnia 13.12.2022

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z kampanii społecznej na temat edukacji włączającej , która odbyła się w Żelichowie oraz dnia edukacji włączającej, który odbył się w Szkole w Kończewicach.

Warsztaty dla nauczycieli uczniów:

Utworzono dnia 03.10.2022
Zachęcamy rodziców i nauczycieli do udziału w szkoleniach organizowanych przez SCWEW: Dla nauczycieli: 05.10.2022 godz. 18.00 https://meet.google.com/nhw-dbng-tjm Sekrety Aspich – praca z uczniem z Zespołem Aspergera 12.10.2022 godz. 18.00...
czytaj dalej na temat: Warsztaty dla nauczycieli uczniów:

Warsztaty dla rodziców

Utworzono dnia 01.03.2022
ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszam rodziców do naszej szkoły na warsztaty w dniu 15 marca od godziny 16.00 do 17.30 na temat „Prawidłowy rozwój dziecka - co może niepokoić, gdzie szukać pomocy, jak pomagać?” Warsztaty poprowadzą specjaliści...
czytaj dalej na temat: Warsztaty dla rodziców

Strona naszego SCWEW na FB

Utworzono dnia 13.12.2021

Zachęcamy uczniów i rodziców do obserwowania utworzonej strony FB realizowanego przez naszą szkołę projektu uczestnictwa w SCWEW. https://www.facebook.com/scwewnowydworgdanski

czytaj dalej na temat: Strona naszego SCWEW na FB

Szkolenia, konsultacje dla uczniów i rodziców

Utworzono dnia 13.12.2021
Zachęcamy do udziału w szkoleniach dla uczniów i rodziców organizowanych przez SCWEW w Nowym Dworze.   Dla ucznia - czytaj   Dla rodzica - czytaj
czytaj dalej na temat: Szkolenia, konsultacje dla uczniów i rodziców

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Imieniny